Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

< 17 )

Wy gaan over in de twede plaats, tot onze ver» richtingen die meer byzonder het vak der Tekenkun*

de betreffen.

Op den dag onzer aanfielling was de vastgefleldë tyd voor de gratis avond lesfen verlopen, en wy hebben terftond ene Commisfie benoemd, die dezelva plechtig gefloten heeft, den Inftituteur wegens zyn# aanhoudende vlyt loflyk recht doende wedervaren * da naarlt ge leerlingen na verdiende pryzende, etl ëflgü onder hen , op de trage klacht van den InltitÜtÉliï G. ae San, die wy overtuigd zyn dat hiertoë hieÉ dan door noodzaak bewogen wordt, het gratis onderwys voor altyd ontzeggende, met ter handdelling van een fchriftelyk blyk daarvan.

De bepaalde tyd daar zynae , hebben wy, dool nauwkeurig gemaakte fchikkingen , om alle mooglyke ruimte te gebruiken, hier toe in ftaat gefield, een aantal van 67 Leerlingen tot het gratis onderwys irj de rekenkunde aangenomen.

Sommige der ervarende Leerlingen zoo verre zynde gevorderd , dat zy door den Indituteur bekwaam geoordeeld wierden om naar pleister te tekenen en te boetferen , zyn wy in de noodzaaklykheid geweësc y,aüuene grote tekenlaraP ^ doen vervaardigen, en hebben om dubbele onkosten voortekomen, dat vertrek, waar de Leden by de openbare lesfen na pleister hebben zien tekenen, zoodanig ingericht, dat aldaar vervolgelyk naar het levend Model zal kunnen getekend worden, wanneer het pleister naar een ander vertrek zal moeten worden overgebracht.

Wat ui de derde plaats het vak der Bouwkunde aanbelangt. Hiertoe is voorlopig een vertrek in orde gebracht, dan de onmooglykbeid om de nodige uitgaven door onze zwakke kas te doen dragen, veroorzaakt dat zulks nog flechts zeer in het ruwe gefchied Js, zo» dat de Indituteur zich grotelyks moet behelpen, ert byna meer dan van hem met redelykheid gevergd kan worden: te meer daar de aanvanglyke bloei van dezeff tak alle bevordering eischt, en ons uitnodigt daar op ernfiig bedagt te zyn. Verfcheidene Leerlingen werken reeds in de Bouwkunde en geven blyken van vljj 6 en

Sluiten