Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 18 )

en yver, tnet alle hoop op de ichoonfte vorderingen. En zulks is in dit vak te meer van aanbelang, dewyl men zeggen mag dat hetzelve alhier, en byna in dit geheel Gemenebest , grotelyks verwaarloosd wierd , vooral onder den ambagtsman zelve, fchoon echter diens uitgebreide vakken, in een land van Koophandel, en tevens een land dat zich om zyne lagere ligging door kunst tegen het water moet befchermen, van het uiterft aanbelang moeten gerekend worden. Ook zyn door ons tot déze wetenfehap fes Leerlingen tot het gratis onderwys aangenomen, over wief lust, vatbaarheid en vorderingen, onze Inffifuteur zyne volkomene te 'vredenheid betuigt.

Betreklyk de Zeevaartkunde in de vierde plaats. In dezelve is het onderwys aangevangen en tot hiertoe niet een vry gelukkig gevolg voortgezet. Tot de gratis lesfen zyn tien jongelingen aangenomen, over wier ïianvanglyke vorderingen, onze Inftituteur verklaart volkomen te vreden te zyn, e,n van de welke wy op zyne verzekering aangename vruchten durven voorfpelïeu. — Ook hier heen ons een onaangenaam voorval getroffen, dat wy naamlyk op de klacht van den inftituteur K. J. Koers, wiens langmoedigheid wy overtuigd zyn, dat veel aan de jeugdige losheid te goede wil houden , enen dezer Gratis Leerlingen, het onderwys ontzegd hebben, dan tevens hebben wy het genoegen , re kunnen mededelen, dat deze plaats ook reeds wederom vervujd is, door enen Jongeling van uitmuntende verwachting. Het oogmerk, dat onze inrichting met de Gratis leerlingen in dit vak zich voordele, in aanmerking genomen zyndefJ, om daarvan naamlyk kundige Stuurlieden zo in beoefening als wetenfehap , ten dienfi der zoo belangryke vaderlandfcha Navigatie optekweken, en dezelve dus, na genoegzaam verkregene kundigheden, werklyk te doen reizen, hebben wy het noodzaaklyk geoordeeld , hun de beginfelen der algemeenfte talen, der Franfcbe en der Engelfche namelyk, te doen onderwyzen. Wy hebben daartoe aangenomen, den kundigen Taalmeester G. A. de Saint Glain , die alle de Gratis leerlingen fes uuren in de week onderwyst, geduurende het Aca-

de-

Sluiten