Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 19 )

demisch Jaar, voor een honorarium van 100 Guldens; en tevens kunnen andere leerlingen voor een zeer matige betaling dit onderwys mede genieten. — Nog hebben wy nodig geoordeeld, dat deze leerlingen vervolgelyk de eerfte handleiding tot het Zeilmaken zullen leren, en dien den gevolge befloten daaitoe deno-3

dige maatregelen voor een volgend jaar te nemen. .

De korte tyd in aanmerking genomen zynde die dit vak, minder algemeen aanloklyk en in het oog vallende in zyne fchoonheid en vorderingen dan de Tekenkunde, in werking geweest is, moeten wy erkennen, dat het getal der Leerlingen, die het wiskundig; onderwys by den Inftituteur K. % Koers komen zoeken, in de daad aanmerklyk groot is. De vertrekken echter, voor dit vak beftemd, zyn voor als nog in enen zoo Hechten toeftand, zoo in ruimte als andere opzichten, dat alleen de onmooglykheid om de kosten daarvan goed te maken, ons in derzelver verbetering weerhouden heeft — daar echter de vertrekken en meubelen voor het vak der Tekenkunde, gene aanmerklyke vermeerdering of verbetering zullen behoeven, hopen wy in ftaat gefteld te worden om in het volgend Jaar voor de gei'chiktere inrichting van het Wis-» kundig vak te zorgen. Zo wy hierin door onze medeleden worden onderfteund in dit volgend Jaar, hopen wy een genoegzaam vooruitzicht te hebben dat deze Inrichting door de vaste en gewone toelage zal 'kunnen in ftand gehouden worden , en dat dit Jaar zonder buitengewone ongelukken het Jaatfte zal zyn, dat wy meer byzondere tekenen van Kunftliefde in de ruimere mildadigheid der Leden zullen moeten vragen.

Uit de Rekening van den Penningmeester, ten dienHe en ten onderzoek der Leden hier voorhanden zyn'de, geblykt de ontvang te bedragen ene fomma van ƒ 2963 " 4 '5 de uitgave daarentegen ƒ3152 ■ 7 - : zoo dat de meerder uitgave bedraagtde fomma van ƒ 189 - 2 - 3, Hadden wy her vorig Jaar het genoegen Ulieden als ene aangename tyding 'mede te delen , dat wy van onderfcheidene Kunftvrienden fraije gefchenken ten dienfte der Academie hadden ontvangen, thaus melden

Sluiten