Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( « )

zaal vermeerderd , door, aan de Academie optedragen, een door hem geboetfeerd en gebronsd Kindje en twee groote zeer fraaije Koppen.

De Kunstminnende Advocaat de Graafhetft ons uit zynen fchonen voorraad van gipsbeelden, ten diende der Lesfen, geleend een beeldje, bekend onder den naam van den Gladiator of Kampvechter, benevens den Atlas of Hemeldrager , naar den welken dit Jaar om de eer der overwinning getekend is, zoo dat wy roet volle ruimte kunnen berichten, de begunftiging van Kuhftkenners en Vrienden" voor ons nierkelyk bevestigd en vermeerderd gezien te hebben.

De vlyt en onvermoeiden yver onzer kundige Inilituteuren G. de San en K. J. Koers, kuDnen wy met gene woorden na verdiende vermelden, zy dragen onze volkomene tevredenheid weg in alles te doen, wat men van lust en kunft verwachten kan.

Het' aangroeiend getal van Leerlingen, en de vermeerdering van vakken van onderwys, tonen zy hunne zucht en begeerte te zyn; want by ieder van dezelve, klimt hun genoegen met bunneu arbeid.

Het verzamelen van genoegzame toelage is de eerde , en het bezi ten van inftituteuren , die aan ons oogmerk beantwoorden, de twede grondflag, waarop deze onze Academie van 'leken- Bouw- en Zeevaartkunde rusten kan en vruchtbaar zyn. Daar wy nu in dit twede opzicht alle onze wenfchen vervuld zien, laat ons dit ten fpooidag drekken, om met elkanderen te zorgen veor de behouding van het eerde. Het aantal van Leden, die thans reeds 'daaraan werken, maakt dit te gemaklyker, en een kleinigheid voor ieder van ons wordt ee:i groot hulpmiddel voor het geheel: de bloei van 1'chone Kunften en Werenfcnappen, de onderdeuning, verbetering en uitbreiding van den Vaderlandfchen Zeevaart, het befchaven van onze fabrieken en handwerken, zyn de grote beloningen die ons daarvoor wachten. Houden wy deze verenigde beginfelen gedurig in hunnen zamenhaug voor ogen, zo hebben wy alle het hart te wel geplaatft om immer de onderfteunende hand aan deze Inrichting te onttrekken , en zo mogen wy met allen grond ons in het

b 3

Sluiten