Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( *3 )

AANSPRAAK, hy gelegenheid: der Prys-uitdeeling op dm iG Juny 1799- gedaan in de Academie van Teken- Bouw- en Zeevaartkunde in Groningen, door P. de Gavere (a).

waardige begunstigers van wbetenschap en kunst1.

Deeze plegtige famenkomst de befchouwwg

der onderfcheidene voorwerpen, welke uw oog ontdekt, en het aantsl der ontluikende Jeugd, hier aanwezig, doet natuurlyk de gedachte om Maan -—-— dat niet te vergeer'sch menschtievendheid met achting voo; weetenlchappen en kunften zich vereenigde, en haare onderlinge vermogens befteedden tot de Stichting deezer Academie van Teken- Houw- en Zeevaartkunde dat Zy niet vruchteloos dezelve voorzagen van Onderwyzers en haare weldaadige leflen openden voor de lëergraagè Jeugd van dit Gemeenebeft — inzonderheid uwer Stad Her is zot. Achtenswaardige Beguflftig'èf's! de zucht tor Weetenlcnap de Kunstliefde wierd door Haare vereenigde poogingen aargemoedigd, de v!yr verdubbeld, en dit ftd verblyf aan de Godin der Weerenfchsppen geheiligd. Deeze erkent met dankbaarheid uwe weldaadige onderneeming, en, terwyl zy deswegens uwe naamen met culde' letteren maalt, zal de naneef, by het beB 4 zl§-

M De Spreeker beeft, onder bet drukken deezer aanfpraaken ,zicb eetiige verbeteringen veroorloofd, welke Hy vertrouwt , dat zyne Hoorders, mei Hem, billyk en piigtmaatig zullen oerdeelen.

Sluiten