Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C )

den Meester —— ontvang voor uwen betoonden yvpr onze openlyke hulde, en, terwyl het oog deezer. Kunstminnaars met genoegen op U en uwe werken lïaart, de blyken van goedkeuring, die Kunftenaars, welxe, in de beö >rdeeling uwer Hukken, met ons

verëemgd, U waardig hebben geoordeeld.

In de eerfte Klafle - eerfte Order, naamlyk de kleine Kop, is geoordeeld J.C. Buscb de eerfte te zyn, en de tweede plaars toegeweezen aan H. Faure. * Naden deeze plaats, jeugdige Kunftenaars 1 en ontvang üy J. C Buscb het fchnftelyk getuigenis —. de her der overwinning, welke uwe Kunstliefde behaalde, -j gedenk hierby, dat verdienfte alléén op

beioonnig aanfpraak geeft, en dit zy U ten fpoorflag, om in uwen aangevaiigenen loopbaan met roem voort te ï'ielien.

In deeze Klafle is de prys der tweede Order, of die der groote Kop, behaald door Mejuffrouw G. van OJst, en de tweede plaats toegeweezen aan Mejuffrouw M. Venhuis. Wy verzoeken U— bevallige Kur.ftenaareffin! tot deeze plaats op te treeden — Wy verheugen ons, by deeze gelegenheid ook de fchoorx Sexe onze hulde te kunnen toebrengen, en overhandigen daarvan, met blydfchap , aan de eerfte uwer, het fpreekend bewys -■ de Eer, die uwe

Kunstmin verwierf den lauwerkrans, aan uwe

verdienften verfchuldigd. Te vergeelden zouden wy trachren uwen lof «aar waarde te melden - de Kenner aanfehouwe uwe werken, en hy zal moeren erkennen, dat dezelve boven de loftuitingen des Redenaars zyn verheven. Wy verzoeken U beide,

uit naam der Kunst, om door uwe talemen zoo yverig te blyven medewerken aan den bloei deezer Academie, als Gy daar in tot aller bewondering zyr begonnen.

In de derde Order deezer Klafle — naamlyk die der naakte figuur - is de Eer der overwinning toegeweezen aan S. P. van Idfinga, en de tweede plaacs gesr.eeven aan % Buining. Vervoegt ook gylieden, achtenswaardige Jongelingen! U ter deezer plaats — aanvaard , verdienftelyke van Idfinga! de eer, die uwen arbeid toekomt. Gy hebt getoond, met het B 5 edel

Sluiten