Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 26 )

6de! vuur der Kunst te zyn bezield --...■■■?« het men-

fchenbeeld , door U getekend, bewyst den aanfchouwer uwe ver gevorderde kundigheden, en getuigt van den geöefenden fmaak, die uw meefterlyk penceel beftierde - vaar dus voort — en Gy zult de Kunst tot eer verftrekken !

Gy, verdere Leerlingen! die naar den rang in dee2e Klafle gedongen hebt, ook uwe yver verdient allen lofj en uwe vorderingen zyn voortreffalyk ■ uwe werken regtvaardigen deeze loffpraak, en uwi Kunstmin ftrekt ons ten waarborg, dat Gy in uwen

roemryken arbeid met yver zult voortvaaren.

in de tweede Klafle, waarin naar Gips of pleifter wordt getekend, is de prys behaald door G. J. Gew fendam, en de tweede plaats toegekend aan P. Gohbels, welke verdienflelyke Kunftenaars Wy verzoeken, zich ter deezer plaats te begeeven. ——- Uwe yver, uwe Kunstmin, Lofwaardige Jongelingen! vertoonde zich reeds met glans m den uchtendftond onzer Academie uw arbeid wierd reeds in den voorleede-

neri Jaare bekroond, en met uitfteekenden lof vermeld f '— Gylieden hebt getoond, federt dien tyd geenzins op uwen roemvollen loopbaan ftil te hebben geftaan, noch op uwe lauweren te zyn ingeflaapen, inregendeel, leveren uwe Stukken de fpreekeridfte bewyzen op van uwe verkreegene kennis, van uwen befchaafden fmaak, van Uw juist oordeel, van uw fcheppend vernuft, van uwe gezuiverde verbeeldingskracht en kunftig penceel Lang ftond de Kunstkenner ——— de geoefende beöordeeiaar uwer meesterftukken, over de voorkeus derzelve in twyfel, en met zoo veel vreugde Hy de talenten van den eenen beloonde: zoo veel leed gevoelde Hy de verdienften van den andereu te moeten voorby gaan ■ ■ ■" ■ eindelyk, kunstminnende Geufefidam! hing de fchaal ten uwen voordeele eu ontvang dienvolgens uit myne handen het eerbewys aan uwen arbeid toegeweezen. Ook Gylieden! die verders in deeze Klafle om den prys hebt gedongen, draagt onze achting weg; en wy moeten uwen arbeid en uwe liefde voor de ichoone Tekenkunst, by deeze gelegenheid, met lof vermelden.

Ia

Sluiten