Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 27 )

In het Boetfeeren hebben uitgemunt P. Gobbeis en S. P. van Idfinga, welke eerfte ik verzoek hier ter plaats als nog te verblyven en de laatfte, zich herwaards te begeeven —_ Gylieden, voedfterlingen van Ivhnerva! wist niet alleen, door uw kunstryk penceel, leven aan het doek te geeven; maar uw Kunstvermogen fchiep tevens beelden uit klei, die de bewondering van Kenners tot zich trekken, en deezen tempel tot Sieraaden verdrekken .. ontvangt voor uwen lofwaardigen arbeid in deezen de blyken van goedkeuring, die wy ü, naamens de Kunst, aanbieden.

Gaat allen —— ontluikende Kunftenaaren ! gaat yveng voort op het pad van oefening, en binnen korten tyd zal de trap, dien Gy thans beklommen hebt, door hooger rang en aanzienlyker verdienden worden algewideld, en wy zullen in U die voedfterlingen belcnouwen, die den roem deezer Inrichting zullen bevestigen en uitbreiden.

Thans zoude ik moeten overgaan, om aan de eerden van Olieden, Lofwaardige Jongelingen! in de onderfcheidene klasfen en orders der Bouw- en Zeevaartkunde, de Pryzen, by onze wetten bepaald, uil te deelen. Dan, daar Gylieden aan de voorbereidende Weetenfchappen tot ieder vak dit jaar hebt moeten be. iteeden en dus onder Ulieden, geduurende herzelve, in de onderfcheidene vakken geene openlyke mededinging plaats heeft kunnen hebben — is het ons onmogelykgeweest, zulks dit jaar ten uwen opzigte te kunnen uitvoeren.

Dan — wy mogen UI. onze hoogfte goedkeuring over uwen betoonden yver en aanzienlyke vorderingen, door eene Commislie uit onzer midden by het eindigen van dit jaar onderzocht, niet onthouden — wy hebben in uwen betoonden yver en kundigheden, in een zeer kort tydbeftek verkreegen, duidelyk den grooten en diepdenkenden Wysgeer kunnen ontdekken, welke U ten leidsman op het moeilyk pad der Wiskunde geleidt —— ontvangt voor uwe aangewende

vlyt en lofwaardig gedrag onze openlyke achting

vaart voort, zoo als Gyl hebt begonnen, en de Maatfcbappy zal eerlang de fchoonde vruchten van uwen arbeid

pluk-

Sluiten