Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( *9 )

fchengezichten —— aan deeze Stichting ten gei'chenke gezonden door den beroemden van Dnelst.

Nok doet zich aldaar op den Atlas in gips, alsmede den Gladiator beide van hooge waarde en aan

deeze Academie, ten dienlte der Jeugd, toegeftaau door den Kunstminnenden Advocaat j. de Graaff.

Ziet daar ook geplaatst een geboetfeerd en gebronsd kindje, benevens twee zeer fraai geboetfeerde en gebionsde koppen , door onzen Inftituteur G. de ban vervaardigd cn aan deeze Academie gelchonken. —

Ziet hier eindelyk plaaten van den beroemden Albinus, ten dienfte der Tekenkunft gefchonken door

den Med. Doét, J. van Gemis. —

Als mede een aantal plaaten, zynde afbeeldingen van Dieren, ons door den kunftminnenden Apotheker B. Tieboel medegedeeld; benevens eendoor denzelven geëtlt Stukje op glas. —— , . .

De verdienftelyke Wondheeler J. Qiiccstius is bezig een menfchen geraamte, ten dienlte deezer Academie gereed te maaken, met het voorneemenom hetzelve aan deeze St chting ten gefchenke te geeven; een Stuk. van groote waardy en voor de Tekenkunde onóntbeerlyk ——- , , .,

De zedigheid'dezer Geeveren zoude ons_ mogelyK verbieden, deeze melding hunner naamen hier in het openbaar te doen: dan Wy gevoelen te zeer, hoedanig hunne gefchenken, begeleid door de taal van het Hart, die de hoogite zuoht voor deeze fchoone Kunlt ademde, ons by hunne onverwachte aanbieding verraschren en hoe zeer onze dankzegging te kort ichoot, om die na waardy te beantwoorden, dan dat wy hen niet openlyk aan Ulieden zouden bekend maaken, als mannen, wier edel voorbeeld uwe edele navolging op zal wekken, om mede uwe gefchenken hier op het Altaar van Minerva neder te leggen. —

Dat ook deeze zucht en toegenegenheid voor dit Gefticht, by de Leerlingen, die in het zelve worden onderweezen, heerscht, hebt Gylieden, zoo even door een verrasfchend voorbeeld kunnen opmerken. —-— En ontvang Gy, verdienftelyke van Idfinga! voor het Meesterit.uk, 'twelk uw penceel vervaardigde en uwe

Sluiten