Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 37 )

DANKZEGGING van J. Büning,

directeuren!

Schoon ik als de tweede van onze Klasfe door U ver* eerd worde, maakt my hetzelve niet te minder dankbaar- Deeze Jongelingen, waar onder de fchoonfte talenten uitblinken, die door het fortuin belet wier» jden dezelve behoorlyk te befchaaven, elk beminnaar >van Künit en Weetenfchappen, ja elk menfchenvriend , moet U voor de opbouwing deezer Academie, tot en ma Uw aanwezen in deeze wereld, den wierook van dankbaarheid toezwaaien.

Ook Gy allen, die het Uwe toebrengt tot onderileuning deezer Academie, ontfangt mynen dank; houdt niet op ons Uwe weldaaden te doen gevoelen; ik zal niet ophouden my dezelve Waardig te maaken. Ontf'ang ook Gy mynen dank , dierbaare Leermeesterl Gy die my in zoo weinig tyd tot dien graad van kunde hebt weeten op te leiden; Uwe onwaardeerbaare lesfen hebben my deeze Eer doen behaalen, en U een zuil van dankbaarheid in myn hart geftigt.

DANKZEGGING van G. J. Geüsendam.

directeuren!

Uwe goedkeuring en lof te mogen wegdraagen, treft my zeer! ik bedank UI. daar voor met een welmeenend en gevoelig hart: het bezielt my met den wensen

du

Sluiten