Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 6 )

tuurlyke oorzaakcn, ronduit vcrklaarende dat 'er tovery in fpeelde ; men kwam egter langfaamerhand uit den droom, en de berigten die men van tyd tot tyd 'er van bekwam, llelden niet alleen het beftaan van de Tekgraphe buiten allen twyffel, ma'ar fpoorden de menfehen aan om derzelver aart en werking te onderzoeken; men ontdekte ras dat de uitvinding, of/ ten mistte de beginfelen waarop dit werktuig fteunde, geenzins eene nieuwe ontdekking was , hoewel men de Franfche Natie de eer moet aandoen, van hetzelve tot eene hooge. trap van volmaaktheid te hebben gebragt. Men heeft van onheuglyke tyden af, door middel van Trommels , Kanonichooten f Wimpels , Vlaggen , Vuurpylen, en andere feinen, eene feinfpraak by de Legers, zo wel als by de Oorlogsvlooten en Schepen ingevoerd, voornaamlek voor het Commando en de Manoeuvres : deze feinen waren egter te bepaald en te omflagtig, en aan al te veel verwarringen onderhevig, om in het algemeen gebruikt te kunnen worden; ook had men al te geringe gedachten van het nut dat uit deze werktuigen te trekken was, om met ernst daaraan te arbeiden.

Dr. Hoopcr, een zeer kundig Engelfch Schryver, gaf in het jaar 1774. in zYnc verzameling van Redefake Vermaahen (Rational Recreations) eene befchryving van eene door- hem uitgevondene feinfpraak ; waarvan hy in zyne Vijual Correspondence , of Ge'zigtkundige Briefvvisfeling, eene fchets mededeelde; doch zeer verfchillcnd van de Telegraphe van den Heer C h a p p e. In het jaar 1786. heeft een Lubekfche Kapper, genaamd Pfingsten, verfcheidene proeven, van eene door hem nieuw uitgevondene feinfpraak,

Sluiten