Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 7 )

fbraak, in de Schouwburg, voor het publiek, te Hamburg vertoont. Verfchillende woorden en gezegdens werden hem door de toefchouwers naar believen opgegeeven, die dezelven aan zynen zoon, een knaapje van elf jaaren oud, die zich in een afgelegen vertrek, agter het tooneel bevond, door het draaien en zwenken van de handen, en door middel van Vaandels, Trommels &c. overgebragr. De opgaven wrren onder anderen, Muhamed in Conftantinopelen. Frederik de eenige is niet meer! Vivat Hamburg! welke by het openen van het vertrek, door liet knaapje op fchrift vertoond werden, zo wel met Hoogduitfche als met Latynfche letters gefchrecven , en dat met zo veel naaukeurigheid, dat zelfs de uitroepings tekens niet agter gclaaten waren. In het overbrengen van ande:e gezegdens bemerkte men dat de vader het woord Tevredenheid, flegts door een hamerflag aanduidde. -»—! George is in gevaar werd door een trommelflag t% kennen gegeeven, en terftond door het knaapjen nagezegd, uitgenomen dat hy het woord naod in plaats van gevaar gebruikte. Opgegevene gezegdens behoorende tot het krygswezen; als, Het Parool isVerraaden. Men moet de brug met Kanon aan ft ukken fchicten; de Luitenant Generaal moet naar de Moeras tnarcheeren enz: trommelde Pfingften zo gezwind als men fpreekt; ook had hy tekens uitgedacht, en aan zyn zoon geleerd, om over en weder vraagen en antwoorden te doen, en een regelmaatig gefprek te houden op aanmerklyke afitanden; dus iprak hy met zyn zoontje, op den afltand van-een uur gaans met vaandels: als mecde door middel van twee kleine fcheepjes, wier masten met de vlagftengen üechts 15 \ duim A 4 fooo^

Sluiten