Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 9 )

Her werktuig van den Heer C h a p p e , is, volgens het mondeling berigt van iemand die de zigtbaare werking daarvan in Parys gezien had, zeer eenvoudig. Aan de eerfte ftandplaats, zynde op het dak van het Paleis de Louvre, ontvangt de Heer Chappe, op fchrift, de woorden .welken het Committée van Algcmeene Zekerheid naar Rysfel wil ovcrgebragt hebben. Men heeft op de Louvre eene regtopgaande ftaak af paal geilckl, aan wiens top twee armen zyn, die gelyk Molenwieken eikanderen overkruisfen. Deze armen kunnen door een enkeld werktuig , in allerlei richtingen, met eene onbegryplyke gezwindheid, bewoogen worden. Derzelver onderfcheidene Handen duiden de letters van het A. b. c. aan, welke voor den fpocd en het gemak , tot zo weinigen als mogelyk is, verminderd zyn, en daar deze letters of tekens willekeurig zyn, kunnen zy alle weeken veranderd worden , zo dat het teken , of eigónlyk de ■Hand van de wieken, die heden A aanduid, morgen B aan kan duiden, vermits de perlöonen aan de beide uitterftcn de fleutel daarvan hebben ; want de tusfchen beiden (taande handlangers hebben maar alleen de onderfcheidene feinen die zy ontvangen te herhaalen. Het w.-rktuig is op zulk eene wyze toegefteid, •dat ieder fein, altyd, volmaakt op dezelve wyze gegeeven word, waaruit zeer ligt op te maakeu is dat . de beweeging wevktuiglyk beftuuid word, zonder van eenigen handgreep afgehangen.

Zo dra de Heer Chappe op de Louvre, de woorden ontfangen heeft die hy moet overzenden, geeft hy een teken, door het ophysfen van een vlag, aan de tweede ftandplaats, op Mom Marire, om zich gereed A 5 te

Sluiten