Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( II )

eenige aanmerkingen ter neêr ftellen, die by het famenftellen en gebruik van deze kunstwerking in het oog moeten gehouden worden.

De eerfte zaak welke in het famcnftel dezer wer' tu;gen beoogd moet worden, is het getal der tekens of letters, die men daarmede uit kan drukken: het fpreekt van zelve, dat hoe kleiner dit getal is, hoe gemaklyker dezelven te leeren en te onthouden zyn.

De Heer Home Tooke heeft ten cuLelykst aangetoond , in zyne uitmuntende verhandeling over oe fpraakkunde, dat 16 tekens overvloedig genoeg zyn om alle de eenvoudige klanken van de meelte taaien uittedrukken, vermits eenige letters, zelfs met vocideel agterwege kunnen gclaaten worden. Het onderfcheid by voorb. tusfehen B en P is zo gering, dat men een daarvan ontbeeren kan, hoewel men, wel is waar, eenige woorden daar duor eene verkeerde fpelling zal gecven, of dezelve met andere woorden verwarren; gelyk bal en pal, beer en peer, en meer anderen; de voorgaande en volgende woorden, zullen egter in de meerte, zo niet in alle gevallen, de waare zin duidelyk aantoonen. De C kan zeer wel uitgedrukt worden door K of S. De H , is louter een teken van uitblaazing, en kan weinig of geene verandering in de gin te wege brengen; zelfs zyn 'er veele dorplingen in onze Provintie die dezelve altoos verkeerd gebruiken , zeggende voor Huis, uis, en voor uit, huit. De famengevoegde letters sch, kan wel door sk vergoed worden. De Q, is geen eigenlyke letter in onze taal, hebbende volmaakt dc klank van K W, die ook in het algemeen daarvoor gebezigd worden. De U fchynt in de oude fpraak-

kun-

Sluiten