Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( H )

De Tweede zaak die men by het gebruik van de Verrefchryver in het oog moet houden, is deszelfs ftand met opzigt tot de ftandplaats met welke de letterverwisfeling moet gehouden worden. Het fpreckt van zelve dat de Verrefchryver zo hoog boven alle huizen, boomen enz. moet ftaan, dat het gezigt der geenen die de feinen van de naastgelegene ftandplaats moeten waarneemen, door geene tusfchenkomende voorwerpen gehinderd of belemmerd word; ook moet hy van agteren van alle verduisterende lighaamen bevryd zyn, dewyl het volftrekt noodzaaklyk is dat men vry en onbelemmerd door het werktuig heenen kan zien. Wat de afftandeit van de ondericheidene posten aanbelangt, zal zulks afhangen van de grootte van den Verrefchryver, en van het vergrootend vermogen der Telescoopen, waarmede men de onderfcheidene feinen moeten waarneemen. Het lpreekt van zelve dat elk waarneemer in zö verre meefter van de fleutel moet zyn, dat hy gereedlyk dc aan hem vertoonde feinen, met Letters of Cyffers kan oplosfen; ook dient dc Verrefpreeker zodanig ingericht te zyn, dat dezelve de feinen aan beide zyden kan vertoonen, of naar de post alwaar men het antwoord moet overbrengen kan gekeerd worden: de duuring of ftilftand van elke fein, kan men naar goedvinden vooraf bepaalen ; by voorb. men kan elke fein tien feconden lang vertoonen, en de laatfte letter van een woord eens zo lang — ook zoude men, wanneer dezelve letter of fein, tweemaal agter elkandercn voorkwam, de wyzer eenmaal omdraaien —- doch dit alles zal geheel en al afhangen aan de voorafgaande bepaaling , en van de behendigheid der geenen die de feinen moeten waarneemen.

By

Sluiten