Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 18 )

hh. Een liggend Raam waaraan dezelve vastgemaakt is, en door twee fchuinfe ftylen cc nnderfchraagt. Z Z. Een vierkant ftellaadje waarop dezelve rust, zynde met twee bouten (dd) daaraan vastgemaakt ; die uitgenomen moeten worden wanneer men het bovenftuk van het werktuig op zyn fpil c, wil omdraaien.

bb. Twee dwars latten waarop twee planken leggen, dienende voor eene ftaanplaats voor den perfoon die de Verrefchryver bewerkt.

fff. Agt groote, platte fchyven, zwaar verguld, die met derzei ver tusfchenwydtcns, de 16 tekens of letters verbeelden, w. De wiek of wyzer, zwart geverwd. e. Deszelfs tegenwigt, die even zo zwaar dient te zyn als de wiek, om des te gemaklyker te bewerken.

0. De letter wyzer; met een getand rad of trefor, &c. overeenkomftig dc verklaarifig van Plaat tl mede in het oog houdende, dat de wiek volgens de order van de letters moet omdraaien.

Gebruik, volgens het opgegevene Jlphabet op Pag. 6.

De Stad is in gevaar, opgegeeven zynde om letter voor letter overgebragt te worden, en alles gereed zynde, volgers de voorafgaande bepaalingen, om met de feinen eenen aanvang te maaken, zo draait de perfoon, die den Verrefchryver bewerkt, de letter D van zyn khin A. b. c agter den wyzer; de wiek volgt dezelve beweeging (in eene verkeerde richting) en dekt de fchyf aan den regterhoek van k0Ven — dewelke de letter of het teken is dat over-

Sluiten