Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

16 BERICHT WEGENS HET

gaerne goed en nuttig wilde maken, kostte hij mij veel gelds. Als ik hem den zak niet op den duur met Dukaaten wilde vullen, dan was hij volftrekt Godvergeten, maakte op alle plaatfen fchulden op mijne rekening, en dreigde in 't einde ~ geheel door te zullen gaan.

Nadat ik nu aan het wezendlijke be* Haan van zijn geheim niet meer twijfelen konde, en alle zekerheid meende te hebben, liet ik hem nog eene proef van 20 marken maken, en beloofde hem, op zijne herhaalde begeerte, den Keurvorst hiervan bericht te doen, en dezen - vervolgens de overtuigendfte proeven voor oogen te leggen. Hierdoor bragt ik staal weder te regt, en hij zwoer, dat, zo de Keurvorst hem voor zijne kunst nietVorstlijk beloonen en gelukkig wilde maken, hij dan terftond het land zou verlaten, Ik verzekerde hem voorlopig van de beantwoording aan alle zijne begeerten, en be. val hem flechts gerust en ftil te zijn, daar de Keurvorst alles voor hem wel goed zoude maken. Staal bleef desniettemin onrustig, en had onder allerlei foort van heden verteld en overal uitgefchreeuwd,

dat

Sluiten