Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

GOUD EN ZILVER MAKEN. 23

weeklijks 20 Rijksdaalders baar geld uit de muntkas, vrije wooning en hout hebben. Dit wierdt hem beloofd, en onder Keurvorstlijk handfchrift en zegel, benevens het brevet van Goud- en Zilverfcheider bij de Munt gegeven. Staal was te vreden, en bewoog ons op ftaanden voet onze gelofte van geheimhouding in handen van den Vorst af te leggen. Dit was verricht, en staal begon met ons zijne kunst te openbaaren. Ik fchreef alles van woord tot woord in mijn zakboek op, en toen staal gereed met ontdekken was, vroeg ik hem, of dit nu alles ware? Hij zeide, ja. Ik hernam echter dat hij mij voorkwam als een fchermmeester, die altoos de beste floot voor zich zeiven houdt. Staal antwoordde: men konde hem dit niet kwalijk duiden; hij had nog eene kleinigheid voor zich zeiven agter gehouden, en zonder deze konden wij de proef niet maken ; hij vreesde ook, dat, zo hij zulks nog ontdekte, zijne Keurvorstlijke Genade hem dan voor eeuwig in de gevangenis zou doen werpen. Hoe zeer nu de handelingen van staal voor den Keurvorst en ons bedenklijk waren, zo moesten wij echter ■B 4 goed-

Sluiten