Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

t* BERICHT WEGENS HET

bemoeijingen gaven nog geene vrugten.

Duizend verdrietlijkheden troffen mij, door het flegt gedrag van staal, welke ik allen moest verdragen. Voornaame en amlere lieden brutalifeerde hij opentlijk op de ftraat; en daar ik hem onder mijne zon. ge badde, moest ik hem, uit hoofde van zijne kunst, in de Munt befchermen.

Staal was eindlijk met zijn Compagnon tamelijk in goede order gebragt, en begon, ingevolge van zijn Contract en gedaanens eed, te arbeiden. Daar hij echter, zoals gezegd is, zeer losbandig was, behaagde hem het werken niet. Hij maakte wei eenig Zilver, inzonderheid eene plaat van 81 mark en ï lood, die 8 lood en 5 grein fijn gehalt hadde; eenige dagen daarna weder eene andere van 16 mark, ai lood, die 10 Jood, 13 grein per mark in fijn gehalt was; doch ik konde hem niet aan het werk en in order houden, en de herhaalde herinneringen en aanfpraaken van den Keurvorst waren van even weinig gevolgStaal en zijn Compagnon trokken intusfchen hun beflendig loon, en het poeder benevens de Tinctuur moest hen, volgens contract, nog afzonderlijk tegen 4

gul.

Sluiten