Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

3ö BERICHT WEGENS HET

li grein fijn goud aan gehalt. Ik gaf hiervan bericht aan den Keurvorst, en bewoog staal naderhand om nog eens eene dergelijke proeve te maken. Hij deed zulks, en maakte op de bovengemelde wijze andermaal i mark lood Koper tot een Goud, het welk ditmaal Hechts 12 karaat, 16* grein fijn gehalt hadt.

Hoe welmeencnd ik nu tevens staal ■onderfteunen en hem ten besten van den Keurvorst en zich zei ven raden wilde, zo fcheen hij nogthans niet meer dezelfde mensch ten mijnen aanziene te zijn. Hij wierd zeer hoogmoedig, verloor jegens zijnen weldoener de verfchuldigde achting, en begon kwaad te fpreken. — Ik wist in den beginne de oorzaak niet, en fchreef het flechts toe aan de zwakheid van zijn -verftand; hoezeer hij een doorliepen fchelm zou mogen zijn.

Doch het raadfel ontknoopte zich fpoedig. Ik kwam er agter, dat staal door den Ge* heim-Raad op deszelfs zijde gebragt was, en dat'de Geheim-Raad mij bij staal gehaat gemaakt had. Ik gebruikte mijne voorzichtig. ' heid, om niet, zo als ligtlijk had kunnen zijn, ongelukkig te worden. Dit was mij des te i nood*

Sluiten