Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

GOUD EN ZILVER MAKEN. 4?

fchreven heeft, en met dat al zelfs geen vijftig jaar bereikte. Dat hij een groot Geneeskundige geweest zij, welke ten zij* nen tijde zijns gelijken niet had, geloove ik gereedlijk; want anders zou hem de Stadsraad van Salzburg zulk een grooten lof niet hebben toegezwaaid, welke waarfchijnlljk aldaar nog op zijn graffteen te lezen is, en dus luid: Conditur hic Philtppus Theophras-tus, infignis Me medicina Dottor, qui dir» Ma corporis contagia Podagram, lepram, hydropem, aliaque infanabilia corporis contagia mirifica arte fujiulit, atque bona fua intep pauperes diftribuenda, honorandaque collavit* Gbiit anno 1541. die 24. September. Van Goudmaken wordt echter in dit ganfcho opfchrift geen woord gefproken; wat nu zijne Alchymistifche fchriften aanbelangd 5 ik weet er flechts van twee, namelijk van het boek, waar in over de Tinttura phyficorum gehandeld wordt, en een ander, dat hij Ccelum philofophorum en librum vexationum alchymiftarum betijteld heeft; welk laatfto hij in het boek over de Tinttura Phyfica,, Cap. 4. Arcana arcanorum noemt. Glaüber heeft er eene Commentarie over gefehre». ven j maar heeft echter, zo min als ande-

Sluiten