Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Bezen finaal, vilden wy den 'aanfchiuwiren genotgeii geeven en betoonen dat 'er by onze natie ook daartoe ge. fchiïte perfoonen gevonden wierden , behoorden wy om. zichtig naar te volgen, waarin wy bffelyk flaagden door het vertoonen van zÊMiRE en azor, den deserteur, de SC lï 00 ne A RS C NE , de SAIIAvaan van GROOT KAÏRÖ Ml RICHARD eleuweniiart, benevens nog zes ovet zettingen van wylen den WeUEdelen Heer e E. G. van BEAUMONT, eertyds mede Gecommitteerd tot de zaaken van den Schouwburg. (*)

Niettegenfiaande ik in veele overzettingen myner zangfpellen my niet heb gebonden aan een aan eikair geiyke maat in de vaerfen , heb ik my in dezen kuiper hier omtrent naauwer bepaald, en, behalven de zang/lukken, aan acht of negenvoetige vaerfen gehouden, om eens te beproeven of dit den toweelfpceleren geen meer gemak in V leeren hunner rollen zoude toebrengen,

Bair

Zemire en azor wicrd by de eerde vertooningdertien maaien achtereen, met een' opgcpropten fcnouwburg met menfcben, vertoond, en verfdseiden d^r verder aangehaalde ftukken, zeven, zes, vyf en vier maaien.

Sluiten