Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 7 )

digde Munitiën. Deeze Notitien zal hy dikwïls met die van den Commis en Contrarolleur confronteeren, en hun apgeeven wat 'er gemaakt en in het Parcq is afgeleeverd. En dewyl 'er eenige Anilieriften by de indeeling direót worden genomineert, om altoos vaft in het Laboratorium te werken, zo zullen deeze, in cas van Allarm of Marfeh, zich alle by de Laboreer-Tent bevinden , en aldaar de Orders van gemelde Capitein afwagten.

Dewyl men altoos tragten zal, om «en Entrepot ' van Munitiën te formceren, tuflchen het Leger en cene der naaft by geleegene Veftingen; en men daar by zal laaten verblyven eenige Aailleriften , om de Munitiën gade te ïlaao, en de Tranfporten uit die Veiling naar het Entrepot, en uit he: Entrepot n3ar het Leger te doen; zo zal de Officier daar by commandeerende de Itrikfte order houden by dit zyn onJerhebbende Detachement, en met het zelve en de Tranfport-Wagens, voor zo verre aldaar voorhanden zullen zyn , zich altoos marfchvaardig houden, zich omtrent het fourageeren voorde Paarden reguleerende naar het geene daaromtrent by de Orders voor gedetacheerde Officieren is vaftgeftelt.

In cas van Marfeh, zullen, wanneer de generaale Marfeh geflagen word, de Ranzcls gepakt worden, de Manfchappen kleeden zich, de Paarden krygen het iaatffce Voader.

Als de Vergadering flaat, worden de Tenten afgebrooken en opgepakt, de' Train word ingefpaonen , en de Manfchappen vervoegen zich by hun Gefchut.

Als de Marfeh geflaagen word, zet zich de Train in den marfeh , naar deeze volgende ordre.

De Pionnier?.

De Parcq-Wagens.

De Parcq-Wagt.

A 4 De

Sluiten