Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

t '7 )

én boven ontvangen een Fourage-Kar voor ieder Battaillon. De Fourage voor beide Battaiiions zal op een Billet te gelyk ontvangen worden, ten ware dar de Battaiiions te verre van een afliggen, en dat de Officier zich niet by de beide kan ophouden, m dat geval zal hy aan denoodflen Bomhardter by het gedetacheerde Ba'-taillon dienende, getekende Briefjes vóór de Fourage in avance geeven, voor 14 Paarden, dus 14 R^ons P^ Batt illon waar geen Officier is, en voor tó Paarden by het Battaislon daar een Officier is , behaiven het Ration voor zyn Paard apart op het Billet te noteeren. .

Hy zal aan een der Quariiermeefters ieder week oppee»en, hoe veel Foursge hy heeft ontvangen > zich hier in, zo als ten regarde van andere pomten, repuleerende naar alle de Orders, vervat m die Reglement, die hem zouden kunnen aangaan.

Voor ieder Battaiüon zal hv ontvangen I Bombardiers Tent en 5 Canoniers-Tenten, dewelke hy trasten zal op zyn Kar meede op te pakken. ' Het Brood ontvangt hy van den Qua-iierrneeker van het Baitaiüco, tegens prompte betaling, zo cikwils als de Reekeningen hier over worden ïnge-

dUStrroo en Hout word insgelyks by het Ba'taiHon ontvangen. V , ,

Van alles wat by zyne 4 Canons voorvalt, z l by rapnort doen aan den Capiteïn , commandeererde de Brigade, en van denzelven alle Orders aar* neemen, onvermindert de zulke die hy van cien Commandant van den Veld-Train, ofte andere Hoofdofficieren derArtillerie bekoorot. — Vanalle verfchooten Munirien zalhy aan den Commandant, aan gemelden Capitein, en aan den Contrarolleur eeneïchriftelyke Nota inzenden, met byvoeging aan den eerftgemelden, van de gelegenheid by weike die Munitiën geconfumeert zya. lerwyl hem ern;

Sluiten