Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C T9 )

la'llon een Mouvement doet, zulks het Canon ook

3a rSve ontvangen alle Orders by het Bartaillon, en niet by het Parcq, en wanneer 'er by de Artillerie Orders gegeeven worden die hun aangaan , zal de Commandant van den Veld-Train moeten zorgen om ze ook aan hun te doen geworden.

Wanneer zich een a twee zieke Manfchapp» n bevinden by de Canoniers aan een BartaHlön gëattècheerd, moeten zy niet terug naar het Parcq teemden worden, om ze te laaten afloffen, en moer de Officier der Artillerie in dar geval tragten, om by het Battaillon intuffchen een of twee Handlangers meer te bekomen.

Maar indien het getal te groot word, en de bediening van zyn Canons *er door Jyden 201.de, zo . zal men hem inmiddels andere Canoniers uit de Referve toezenden; terwyl de doodgefchoote en gekwetfte Manfchappen dadelyk door anderen zullen worden geremplaceert, zo lang als de Referve toereikende is, en vervolgens zullen anderen uit htc Entrepot ontboden worden.

De Wagten by het Battaiiions Canon moeten zo ingerigt zyn, dat altoos een Man, bet zy Artilierift of Handlanger, by dezelve poft houde.

Het zy dat het Battaillon in Ordre de Battaihe, of wel volgens de gewoone manier caropeere , 20 zullen de twee Veld-Stukken in deeze beide gevallen geplaatft worden op den rechter Vleugel van het Battaillon; het Canon blyft op den Voorwagen, de Caiffons kort by de Stukken. De Artillenften daan hunne Tenten op agter dezelve.

By de Battaiiions van den linker Vleugel, zo «rel in de eerfte als tweede Linie, komen de Canons op den linker Vleugel van het Battaillon.

In de oabyneid van den Vyand komt bet battaiiions Canon by dc Frontwagten, en wórd, bydC % dien

Sluiten