Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 20 3

dien het Terrain zich daar toe gonflig voordoet* eene Flfche, of eenige andere Bedekking opgeworpen , om deeze twee Drieponders te plamfen.

Als er.keid een Bitta;iion marcheert, zo komt een Canon tuffchen het I en c Peiotton, het andere reflehen het 7 en 8; de Ca.funs volgen altoos de Stuitken.

Als twee of meer Battaiiions marcheeren, kon t bv het Battaiilon van de 7 we der Coiorr-ne cc s-eê Canons tuffchen het 2 en 3 Pelauon, of de cevfte en treede üivifie.

By dat van de Queue de twee Canons tuffchen het 6 en 7 Peiotten, of de derde en vierde Qiyjfie. By de andere Battaiiions marejbeeren beide Canons voor het 1 Peiotton.

Orders voor een Artillerie -Officier,; mét Gefchut uit het Parcq gedetachcerr by cenc Briga/Ie ofte Pojleeriuge.

Dewyl deeze Officier dan een* in het Parcq, en d.ui eens weder gedetacheerd is, op Commando gépopócn word, en dikwils zeer fpègdig retourneqrd, zo zal hy zich in beide voorvai'en gedragen naar het geene- en by de generaaie Orders en by die voor den Artillerie-Officier der Vcid B .t aillons , voor zo verre hem zulks aangaat, bevolen is.

Het aantal Manfchappen hem by den beginne der Campagne toegedeelt, £Jyft altoos in zyn geheet; narnentlyk:

j6 Man by ieder 12 f8 ~) By ieder Canon a

t$ Man by ieder 6 fö, en i » ff , a e K of U Mao by ieder Haüwiifer — j volgen 2

En,

Sluiten