Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 22)

door den Commandant van den Veld-Train word ter band geileld. En zullen zy exacte Lyften houden over deeze indeelingen.

Als dit alles verrigt is, en men de Anilierifien dikwerf vergadert, om te zien of ieder zyn polt wret, zo zullen de Adjudanten prefent zyn by de Exercitiën die nu dagelyks voorgenomen worden, ten einde aan de Majors te kunnen raport doen' of dezelve confortja de Orders egaal g<. fchiaden.

By het opladen der Wagens zullen zy zorgen, dat ook dit conform de Ladings - Lyften verrigt word.

Als gemsrcheert word , zullen zy wel toezien, dat de Train aich vogens ordre in den Marfeh zette, en als alles in marfeh gebragt is, zal een der Adjudanten daar van raport doen aan den Commandant van den Vild Train, en geduorende dezelve zich by hem blyven onthouden , de andere ryd langs den Train , om meede te helpen, dat dezelve onafgebrooken in ordre* Volge. En by het inrukken in het Camp, bezorgen beide het behoorlyk optrainen van het Gefchut.

Het in ordre brengen der Rooffers moet reeds de eerfie dag der verzameling gefehied zyn; de Commando's gefchieden volgens het Nummer van, het Gefchut, en zullen zy de Onder-Officieren zo wel onderrigten, dat wanneer het uitrukken van eenig Gefchut geordonneert is, zy op het flaan van Appel fpoedig vergaderen, en wanneer hun is opgegeeven welke Nos. en van welk Caliber marcheeren, deeze ten fpoedigfte de Manfchappen commandeeren, en naar het benoemde Gefchut opzendenJ

Wordende intuflehen de Capitein der Togt-Paarden, of zyn Lieutenant, fpoedig gewaarfchouwt, ten einde de bespanning direct te commandeeren, en te kunnen nazien of zulks in ordre is.

Een Officier, wiens Canons uitrukken, de ParcqWagt

Sluiten