Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 23 )

Wagt hebbende, zal dadelyk afgeloft worden, om te kunnen rnarcheeren.

Een der Adjudanten brengd des morgens vroegtydig, na dat hy de Compagnies Raporten heek ontfangen, een fchriftelyk Rapport aan den Commandant van den Veld-Train, op het welke alle de voorgevallene veranderingen genoteerd zyn; en zal vervolgens prefent zyn by de Afloffing der Wagten, en zal voorts ook' de Orders aan het Hoofdquartier baaien, terwyl de andere zich by der hand houd , om de gegeevene Orders ten allen tyde fpoedig te doen executeeren.

De Orders zullen (zonder wettige verhindering) dagelyks in het 3rder-Üoek worden geboekt, ei» een der Adjudanten zal to wel als de Schryver van den Commandant het Journaal houden, en van tyd tot tyd te zamen tiet zelve confronteeren.

Als de Adjudant het Morgen-Rapport brengd, zal hy by den Comin&ndant van den Veld-Train alle Raporten, die den vorigen dag zyn ingekomen , ontvangen , en d Jzelve moeten bezorgen aan den SchryverM en u zatnen reguleeren het Journaal van den vorigen d.3, onder de direcfie van een der Majors ofteoudfteCapiteins, daartoe genomineert.

Dit Journaal van het uiterfte belang zynde, en alles zullende verv:..:ea , wat 'er by de Artillerie is voorgevallen , moet met de grootfte naauwkeurigheid worden by een gftbra&S, en zal vervatten:

r. Een Ertracl uit de dagelyks voorkomende Orders, 70 aan het Hoofdquartier, als by de Artillerie gegeeven.

2. Hoe dezelve zyn geëxecuteerd.

3. Een kort Warré van al het geene diep dag is voorgevallen.

4. De confumtie van Munitiën.

5. De veranderingen voorgevallen by de Artilleristen en Train-Bediendens.

C 4 Een

Sluiten