Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

. . ,;(24)

6. Een gêinfereerde Teekening van de Pofiiie, zo dikwils die veranderc, enz* Dit Journaal zal in Cahiers by een gebragt, en by den Commandant van den Veid - Train bewaard worden.

Da Adjudanten zullen Tabellen houden van alle gefneuvelde, gekwetlte en get-ange of verrnifte Man,fch?ppen , daar by noteerende den Naam , Compagnie , by wdke gelegenheid en op welken dag dezelven gefneuvetd, gekwetft, gevangen of vermiffc jzyn ; en 20 naar het Hospitaal opgezonden worden , ook noteeren den dag van de terugzending of herftel, .benevens die, wanneer Vernuften of Gevangenen retourneeren.

De weekelyke , maandelyke en andere Lyfien die gerequireerd worden, zuhan zy opmaken, en ter tèekeoiog aan den Commjndant van den Veld-Train prefenteeren.

\Vanneer de Commandant vsn den Veld Train een Hoofd Off.cisr is, wan hooger Rang al* Major, en 'er, behalven hem, een of twee Major» te Velde zyn,zullen alle Lyften en Rapporten by den Major, dien dag fungterende, gebragc worden, die 2e bevorens zal examineeren, en aan den Commandant van den Veid-Train overhandigen , en zal de Lys:ten, die voor den gemelden Commandant van den Veld-Train gedeftineerd ayn, onderteekenen; doch bet dagelyks Rapport, het welk de Adjudant, zo als hier voor vermeld is, vrosgtydig zelfs brengt, ten einde daar op dirctt de Orders te kunnen ontvangen , zal direcf aan den Commandant van den Veld-Train komen, zullende de Major echter de geWoone Dag-Lyften, voor gemelden Comroandanc gedeftineerd, onderteekenen.

By aldien 'er, behalven den Commandant van den Veld-Train , twee Majors prefent by het Parcq mogten zyn, zal de Adjudant de Lyften en Rap' ' - , por-

Sluiten