Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 26 )

kan gerukt worden, de Fourage ook behoorlyk worde uitgedeelr.

De Fouriers zullen wel afgerigt zyn, om het Campement voor de Artillerie gezwind en in ordre af te tteeken. By het betrekken van een nieuw Camp, zal de Quartiermeefter de Orders van den Commandant van den Veld-Train, voor zyn vertrek vragen; dewyl by alle gelegenheden dezelfde manier van CJmpeeren onmogelyk kan worden gevolgd, en in de nabyheid van den Vyand zullen'er agter ieder Rey van Gefchut, Wagens of Pontons, Scal-Lynen agter dezelve zyn, op dat de Paarden op de eerfte Order kunnen infpannen; en in dit geval flaan de Dryvers ook hunne Tenten op, kort agter deeze Stal-Lynen.

De Quartiermeefters zullen zich dagelyks door de^eive laaten opgeeven , hoe veel Paarden 'er in dienft zyn, deeze opgave door den Capitein der Togt-Paarden laaten verifieeren, en vervolgens de Fourage tegens een door hun geteekend Recipis, laaten af haaien , en aam de Commandeurs of Conducteurs uitdeeien , dia dezelve dan door de Dryvers of Voerlieden laaten af haaien. — De Quartiermeefters zullen 'er voor inffaan, dat dit behoorlyk en volgens order gefehiede.

Wanneer 'er Artillerie gedetacheert is , het zy by de Battailons, ofte op Poftee'ringen, zo zullen de Officieren die dezelve commandeeren, zelfs fourageeren. Ten dien einde zal by ieder Battaillon een Fourageer-Kar gefurneert worden, en van de verdere Fourageer-Karren , , die by het Parcq zyn, worden 'er naar mate der fterkte van de gedetacheerde Artillerie, eenige aan hun meedegegeeven.

Van tyd tot tyd zullen de Quartiermeefters, van deeze Officieren ofte Commandanten van alzulke Detachementen ontvangen eene opgave van de

quan:

Sluiten