Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

(5)

en in welken op 't ketst de lust tot onderzoek, en de werkzaemheden van den geest verdoofd worden! Hoe vele zijn er, welke daer door geheel onkundig blijven in den Godsiienst, of zeer vele ongerijmde begrippen van denzelven koesteren: dewijl zij alles, wat hun voorgezegd word, moeten aennemen, om dat zij buiten ftaet zijn, om te onderzoeken, wat waer, of valsch zij! Hoe vele eindelijk zijn daer door onbekwaem, om als brave Huibvaders, als nuttige burgers in de Maetfchappij' te verkeeren, aen de algemeene welvaert te arbeiden, en daer uit hun bijzonder voordeel te trekken!

Waer van daen dit gebrek — Toehorers ! Het is veel al gelegen in de opvoeding der kinderen. De Ouders of Opzieners verblijden zig al zeer fpoedig, wanneer zij het kind in kragten zian toenemen, hopende van hetzelve reeds onderfteuning in hunnen behoeftigen ftaet te ontvangen: laten het daerom vroeg arbeiden, en een voor hetzelve nog zeer ongefchikt ambagt leeren. In plaetze van de vermogens optewekken, zoo dra

dezelven beginnen te ontluiken zonder te

onderzoeken, waer toe het kind gefchikt is, word het bij dezen, of geenen handwerker befteld, of

de Vader neemt het tot zijne hulp en zie

daer! het kind treed in ene grootere zamenleving, dan voor hetzelve gefchikt is. Kier arbeid A 3 het-

Sluiten