Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

(6)

hetzelve, zonder nog te weeten, wat het doet— yormc zig veelal naer die menfchen, met wien

her verkeert gelukkig, indien het niet be-

derven word, fchoon dit veeltijds het jammerlijk

gevolg zij Daer te boven; men vind Ou,

ders, die, door ene ware zucht tot het welziin van hun kroost gedreven; hetzelve gaerne zouden laten onderwijzen; doch wier inkoqmften zoo ge. nngi ep gebrekkig zijn, dat zij daar toe niets kunnen misfen, indien zij aen de noodzakelijke behoeften van dit leven geen gebrek willen lijden. Derzelver kinderen , welke dan niets te doen hebben; - om dat hunne Ouders hierbij veelal onvermogend zijn, om hen iets te ieeren verlopen hunnen tijd — fpeelen met andere los. fcandige knapen, vloeken, en razen; — en flaen eindelijk over tot losbandigheden, en ongeregelde

buitenfpoorigheden Komen nu de bedaerJe

jaren van den mannelijken ouderdom, waerin men Vrugten van hunne handen verwagt —^- waerin zij voor zig zeiven, en anderen werkzaem zijn moeten m dan zijn de eerften, die reeds vroeg eenen a{ te zwaeren last getorscht hebben, oZ gefchikr, om te onderzoeken, te beproeven, en

de waereld te dienen en bij de iaetden zün

<laerteboven nog, door de ledigheid, zoo wel de Vermogens des lichaems, als die van den geest Wgftrafa Beider zooxt is onbekwaem tQi mt.

Sluiten