Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

halven het doel van die menfchenvrienden, welke door eene behoorlijke toelaege anderen in ftaet ftellen, om de kinderen van behoeftige ouders, te doen onderwijzen, en hen dus aftrekken van die losbandigheid, ongeschiktheid, en behoeftigheid , welke gebrek aen noodzakelijk onderwijs met zig fleepen.

Ik had gehoopt, dat zodanige inrigting op deeze plaats inzonderheid een gewenscht gevolg zou gehad hebben. Ik zag het hier zoo algemeen heerfchend gebrek. Ik zag kinderen, die anderzins een natuurlijk oordeel, en vlugheid haddèn ontvangen, bij den weg ledig lopen, hunnen bloeitijd verzuimen, en aen allerlei losbandigheid zig overgeven — ik zag vcrfcheide jongelingen, waar van zommigen nog al niet tot den geringen burgerftand behooren, welke noch konden leze», zelf niet eens fpellen. — Zij fchaemden zig voor anderen, die in deeze kundigheden onderwezen waren — dorsten daerom mijne bijzondere leifen irj den Godsdienst niet bijwonen, of namen hunne toe\dugt tot dit jammerlijk voorgeeven, dat zij niets konden vorderen —< alleen om dat zij aen de ledigheid gewooa waren. ■—• Ik hoorde de klagten van meer bejaerden, die zeer veele oeffeningen en kund:gheden moesten ontbeeren , welke nu voor hun nuttig konden zijn, doch toe welker verkrijging

Sluiten