Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C *4)

gefchikt, eh mag de behoeftige zoo wel metj als de meervermogende, voor zig ene betere kennis van Godsdienstige waerheden verzamelen? en moet hij deze kennis niet ontbeeren, indien hij den bijbel, en andere godsdienstige boeken niet kan lezen? Doch — zonder rriij verder in bijzonderheden van dezen aerd intelaten, Zeg ik hier alleen, dat wij noch van de ouders, Welke hunne kinderen onzer zorge toevemou" wen — noch van de jeugd zelve, »*• noch vati de meesters, die onderwijzen , afvorderen enig bijzonder gevoelen te omhelzen , of te leeren — wij laten ieder de vrijheid zig , bij wat kerkge* noodfchap hij zal verkiezen t te voegen. Wij hebben veeleer een afkeer van allen dwang, óf* meesteragtig gezag omtrend het Godsdienstige $ om dat wij weten, welke nadelige gevolgen daer Uit dikwijls voordvloeijen, voor de verlichting in 't bijzonder, en voor de Maatfchappij in 't algemeen.

Even zoo min nu als dit vooroordeel gegrond Is, is een ander met den waren aerd van ons Inftituut overeenkoomstig. Men zegt: dat w// de kinderen verkeerde denkbeelden omtrend het Va* deriand inboezemen» Tot dit gevoelen geven waerfchijnelijk de burgertwisten, welke ons Vaderland zoo hevig gefchokt hebben aenleiding. Het is beklagelijk, dat de aenkleeving aen den

llaet-

Sluiten