Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C is)

ilaetkundigen aenhang de goedwilligheid der menfchen zoo naeuw bepaald, en hen aenleiding geeft tot dit denkbeeld. ~—— Ik beken 't; de oprigting van ons Fonds komt voord uit ene ware zucht tot het welzijn van ons Vaderland —■ wij zoeken de kinderen opteleiden tot nuttige burgers, op dat zij in meerdere jaren gevorderd ? hunne kragten algemeen nuttig kunnen belteeden , maer nooit zoeken wij de hand te leenen tot het aenftoken van twisten en oneenigheden. Denkt hier zelf, gij, die dit vooroordeel koestert ! wij werkten dan ons zei yen in den. weg: want wijj zoeken het heil van ons gemenebest, dat nog. thans, door 't tegengeftelde te bewerken, rampzalig zou worden. Wij bedoelen niets dan het opkomend geflagt, die de toekomende fteunzels des Vaderlands zijn moeten, tot nuttige Ingezetenen van hetzelve opteleiden, op dat zij, in hunnen kring, werkzaam kunnen zijn , en door hunne vorderingen tot bloei en welvaerd der Maetfchappij werken. — Denkt dus nooit, dat wij eenige oneerlijke of baetzugtige oogmerken hebben, overweegt de zaek met bedaerdheid, en ik ben verzekerd, dat gij 't heilzaame onzer pogingen zult ontdekken ~ gij zult bevinden dat wij de jeugd alleen aanleiding geven tot toekomende werkzaemheid,

Die

Sluiten