Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 31 )

vloèid voor u in- meerdere jaren ! —- door vlijt zult gij aen onze zorge beandwoorden.— daer door zult gij de liefde, en achting winnen van die edele menfchenvrienden, die ons in Haat HeiTen, om u te laten onderwijzen — uwe Meesters zullen u liefhebben, en gij zult naar grooten eere* prijs ftre'ven — bedenkt dit, lieve kinderen! d hoe gelukkig zult gij worden, wanneer gij vroeg begint ƒ

Ü, brave Meesters! worden ook deze boekgefchenken aengeboden ! Het gefchenk is gering, maer merkt hetzelve aen, als een blijk van ónze toegenegenheid , en achtinge. Gij verdient hetzelve met recht. Gij naemt gewillig bet onderwijs op u, in weerwil van alle vooroordeelen , en lasteringen: en hier door toondt gij , dat gij bereidwillig waert, te voldoen aan het oogmerk van den gewïgtigen en moeijelïjken post, welken gij bekleedt: als die geenen, welke deeerfte nuttige kundigheden in de jeugd moeten brengen. Hoe zalig moeten u de oogenblikken zijn, waer in gij uwe Leerlingen ziet bekronen! hoe veel zaliger de gedagten, dar gij , wanneer gij hen eenmaal al* nuttige burgers zult zien , hier toe ftandvastig hebt medegewerkt! Gaet dan ijverig, en ongehoord voord, waerdige onderwijzers der jeugd.'

B 3 hut

Sluiten