Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

i 3 ]

De dienst der Bodens zal op de navolgende wyfce verdeeld zyn.

By den Prefident van ieder Kamer zal één Bode moeten oppasfen, zoo lang door denzelven audiëntie zal worden verleend.

Twee Bodens van ieder Kamer zullen dagelyks den dienst by de refpeétive Secretarisfen moeten waarnemen.

Voor het bedienen van de perfoneele Commisfiën, en' ftaande de Vergadering, voor het oppasfen by de Loges en Tribunes^, zullen by de Eerfte Kamer drie, en by de Tweede Kamer twee Bodens gefchikt zyn, terwvl de drie overigen zullen dienen tot adfiftentie by de Griffie en Comptoiren van Expeditie.

tl.

Ieder nacht zullen twee Bodens gehoudan zyn de wacht te houden op het Nationaal Gebouw, waarvan 'er een in de voor- en een in de nanacht, by afwisfeling, zal verplicht zyn te waaken.

12.

s Deeze Nachtwagt wordt gerekend een begin te nemen s avonds ten 9 uuren, en te eindigen den volgenden dae s morgens ten 8 üuren. s 13.

Zoodra 'er op het Binnen-Hof, of in den omtrek van dien, en wel bepaaldelyk op het Buiten-Hof, de lan°-e en korte Vyverberg, het Plein, de lange Poten, Hofftraat en de Hof-Cingel brand mogt ontftaan, zal een der Bodens, die de Nachtwagt heeft, dadelyk de Leden der Commisfiën van Toezicht en Politie der beide Kamers daarvan waarfchouwen, en de andere zorgen , dat de Kamerbewaarders, de Boodfchappers van Staat, én de overige Bodens daarvan kennis bekomen, ten einde zich de Boodfchappers van Staat, de Kamerbewaarders en Bodens naar het Gebouw begeven daar het Wetgevend Lichaam gewoon is te vergaderen ; voorts zullen de gezamelyke Bodens verplicht zyn zich ftiptelyk te reguleeren naar den inhoud van het Brand-Re^lement waarvan hun ten dien einde een Exemplaar zaf worden ter hand gefield.

14.

De verdeeling van opgemelde dienfien zal op eenen ge-

A % r».

Sluiten