Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 4 )

regelden en billyken voet gefchieden door de Boodfchappers van Staat, aan welken zich de Bodens ten dien opzichte zullen moeten onderwerpen.

15- . „

De Bodens zullen in het algemeen , en ieder voor zich zeiven verplicht zyn zorge te dragen, dat alle dienften exactelyk worden uitgevoerd, onderling malkanderen daarin adfifteeren — voor alle verzuim verantwoordelyk zyn, en voorts verplicht wezen alles te doen, wat een Bode van het Vertegenwoordigend Lichaam fchuldig is en behoort te doen.

16.

Zy zullen gehouden zyn in handen van de Commisfiën van Toezigt en Politie der beide Vergaderzaalen afteleggen de navolgende Verklaring:

Ik beloof en zweer den Post van Bode van het Vertegenwoordigend Lichaam des Bataaffchen Volks getrouwelyk te zullen waarnemen, onder fpeciaale diredtie van de Commisfiën van Politie en Toezicht der Vergaderzalen, en dat ik my voorts in allen opzigte ftiptelyk zal gedragen naar de Inftructie voor de Bodens gearresteerd, of nog te arresteeren, en my exaételyk reguleeren naar den inhoud van het Placaat van de voormaalige Staaten Generaal van den 10. December 1715, tegen het geven en nemen van verbodene giften, gaven en gefchenken.

Wyders verklaar en zweer ik, dat ik om deezen Post te bekomen, direét. of indireét, aan eenige Perfoonen, het zy binnen of buiten het Beftuur, onder wat pretext of naam hetzelve zou kunnen gefchieden, geene giften of gaven hebbe geprjefenteerd, noch beloofd, of gegeven, noch beloven, of geven zal.

Sluiten