Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

i6 >

fte wet is, de eenige fteun van het geheel en al, overtegeeven. Hy vaart uit tegen de wreedheid der overheeden, die het ryke gedeelce der burgers alle de vrugten van het gemak, alle de voorrechten der geboorte, en de ftrafloosheid in hunne onderdrukkende grillen, laaten genieten; terwyl zy die arme landbewooners en flaafsch aan den ploeg verbonden zyn, gcene andere toevlugt hebben , dan hunne vermaaken onder de fchadnwen des nachts te verbergen, om zich aaii de onregtvaardige ftraf, die hen de kuifche bevoorregte oplag, te onttrekken. Bygevolgde verborgenheeden van den christelyke godsdienst zyn vol belagchelykheeden: de onfcerflykheid der ziel, dat vertroostend gevoel, dat alléén den mensch kan beweegen. deugdzaam en goed te zyn, heeft voorbygaande rampen, lp de hoop eener eeuwige rust, moedig te dragen; die winst van verhevenheid des mensche,' boven het beest , is door de gedachten en godslasteringen van de belagchclykfte leere van de ftoflykheid der zelfftandigheeden verwoeste