Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

< 3i >

onttrekken: in het kort, hy liet haar aail haar zelve over.

Johanna was niet geheel en al voor de eer dood, zy kende de hartzeeren; zy kwam de banden , die haar zoo lang aan den roover haarer onfchuld hadden gekcetend, te verbreekeö. De treurige dood haarer moeder kwam zich aan haare verbeelding, door de helfche razernyen geplaagd , aftefchildercn; en van de twee weczens, die haar, door ge. bruik van de zwakheid haars ouderdoms te maaken , in den afgrond hadden geftort, verlost, kon zy , door de vlugt te neemen, elders , op eene eerlyker wyze leeven. Een vuurig geitel, de dorst na wraak hadden haar buitenfpoorig gemaakt, maar de jaaren hadden het een gemaatïgd , en het gezigt der fmarten des zieken, had het anderen getemperd; en, zoo het ongelukkig flachtoffer van haare dwaaling op den regten weg was te rug gebragt geweest, Johanna, die niet gebooren was, om eene moordenaaresfetezyn, zou alle die dodingen, door het berouw, her-