Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

< 3* >

field gehad hebben. Maar het is bezwaailyk Vrouw te zyn, en te kunnen zwygeb, boven^ al, als de' geest van haat en wraak ons bezield. Johanna had verfcheidene onbetaamlyké gefprékkcn gehouden; de belydënis die zy aan den zieken had gedaan, wierd ontdekt: voorbygangcrs hadden het, daarenbooven , ontwaard, toen zy, eene tooverkring rondom haar trekkende, en de gebaarden en grillen, gebruiklyk by de inroeping, maakende , het zoort van poeder in het midden van den kleinen wegneederlag. De zieke ftierf; Johanna, aan de wanhoop overgegeeven, verborg haar uiterfie fmart niet: het algemeen gemompel joeg haar fchrik aan. Men fprak zich aan het oor, en wees elkander haar aan: meri vermydde haar, als eene verpestte, en aanhoudende teekenen van veragtlng waaren dè Voorboodens van het onweer, dat booven haar hoofd zweefde; en haar ging vermorzelen. De uitvaart moest het huis van Johanna voerby gaan: zy zat droevig en verflaageri op haaren ftöel, haar hoofd in haare twee

h»n-