Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

< 34 >

De yslykheedcn- des doods omringen haar hart: haar fiyf en geblust oog geeft de wanhoop te kennen» haar mond biaakt vervloe_ kingen teegen- den zwarten man, die haar tot dat uiterfte van fchande en ongeluk heeft gebragf, uit: de fchim haarer fchuldige moeder veifcbynt haar, gedüurende het zoort van moeilyktn flaap, welken eene lange uitputting te weeg bragt, voor den geest, en het fcheen haar toe, dat zy deeze vcrfchrikJyke woorden: ik wagt u: met een geweldig geraas , van keetenen vermengd , hoorde. De ontfteltenis over deeze verfchyning heeft Tthanna weeder wakker gemaakt ; zy richt zich, in een doodlyk zweer zwemmende, op en de Vrees haar vleugelen by zettende vlupt zy, zonder te weeten . waarheen, en v.ilcrgt zich in. eene nabuurigc fchuur : tm I -hc: iraa&e uur der gcregtigheid heeft g.e.gaageu,,. de fuaf heeft haaren yzeren arm tv ; i,a/.r firchrcfier uitgeftrekt. Claudius van Ctai. i£grsvoorderaar des koonings van Ribeau-t^uwt hsgl in deeze fchuur oppakken, cn in