Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

< 49 >

d n

W E E T K R I ' N G,

» r

öf de

SCHOON E OOGEN KRANK;

Eene byzonderheid.

Om te dienen tot een byvoegzel tot de gefehiedenis der groote voorvallen , door kleine oorzaaken gebeurd.

f~Iet toonecl is by den baron van Holbachj de leeden der weetkring zyn op het nageregt. De madera en marasquin wyn hebben de wysgeerige hc-rsfenen verhit; Itiderot verbaasde de toehoorders door zyne moedige en verhcevene wclfpreekenheid, wanneer men hen koomt aanzeggen, dat de kooning bevel gaf, om hen in hechtenis te neemen, en de hand, fchriften hunner arbeidzaamheid te beflaan.

De