Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

<i 68 >

C/?*«* $IS?) gedmreude -welke de Marquifnne leest, en het artykel uitlegt , zich by yder reegel, verwonderende over de düiielykheid der uitdrukkingen, terwyl Thierry, in zich zelv' lachende , de list der Marquiftnnè toejuicht.) In waarheid , het is bekoórlyk. ... het is godlyk! . . i wat fcostlyke dingen over eene fpeld! • . .

de Kooning (geeuwe/tde-)

Ja . . het . . is . . be-be-koor-iyk, wat zegt gy het met veel fmaak en geest > ... . dat kan zelfs nuttig zyn . . • maar ik heb ,zeekerlyk, niet genoeg geflaapen, want het lykt wel, dat ik gegeeuwd heb . , . ziedaar, Marquifin, leezen wy niet meer. (eenigzints flilder teegen de begunstigde mintiaresfe') Dié oogen zyn, van daag , zoo frisch, zoo leevendig. . . .

de Begunstigde enz. Ja, gy weet het, hoe krank zy geWeesf zyn'. byaldien ik u zeide, aan wien gy hunnen