Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

•C 9° >

ï, zonder zich van den godsdienstïgen plicht, in diergeiyk géval gebruiklyk, en waarvan „deleeken zelve zich zeldzaam ontdaan, j, te kwyten. Ik wachtte my wel , hen nate,, volgen: want, zie Pieter, men moet daar„ omtrénd, by het begin van het maal nooit „ in gebreeken blyven. Ik nam, dan , den „ beeker iu de eene hand , en met de andere maakte ik het kruisteeken. Deeze heilzaame voorzorg floot het tooneel. Eensklaps, loeide de donder: abten, monr g, niken, tafels, gerechten, fchootels, fles„ fchen , alles verdween, als eene rook , s, als een blikzem; een verfchriklyk geweld 3, deed het geheel gebouw daaveren, dat, „ welras, in het midden van] een* reegeit van leem en 'zwaavel, die my omringden , zonder my te raaken, of kwaad te doen, „ inftortte. Duizende fpooken en geesten, 5, onder affchuuwlyke gedaantens, kwelden 5, my, en onderftonden my te verfchrikken, waarfchynlyk , om my den beeker te doen » ontvallen, Ik hield vol, ezi.'nieuwe kruis-

„ tee»