Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

< p8 >

Terwyl de Lacedaemoniers de Mesfeniêrifers beleegerd hielden, trokken deeze laatften, zonder van de bcleegeraars bemerkt te worden , de ftad uit, en gongen naar Sparta , om het te pionderen. Maar de Lacedaemöniers trokken hen vooruit, 'fioegen en verjoegen hen. De Lacedsemoniers, kondfchap van het vóorneemen der vyanden bekoomen hebbende, trokken hen achter na. Hunne vrouwen, gewaapend ontinoet hebbende , naamen zy die voor de Mesieniërs, en, reeds, maakten zy zich tot den firyd gereed, toen hunne vrouwen, het misverftand ontdekkende, zich het ligchaam ontblootten. De mans herkenden hen op fiaande voet, en in de drift , waarin zy waaren dreeven zy met hen, zoo gewaapend als zy waaren , onder eikanderen, en zonder zich de moeite te geeven , om yder zyne vrouw te herken^ hen, gemeenfehap. Om de gedagtenis deezer daad te bewaaren, rigtte men de gewaapende Vénus een' tempel met een ftandbeeld op. Het

is,