Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TREURSPEL. 171

Men ontbinde hem! (dit gefchiedt) Het vernedert my een Held als Rolla ongewapend te zien. (Hy geeft hem zyn zwaard.) Neem dit zwaard! Leer de Spanjaards beter kennen! Zy weeten de edelmoedigheid, van een vyand te eerbiedigen.

rolla. (het zwaard aanneemende.) En de Peruaners wectcn beledigingen te vergeeten. Ik vergeef het u.

pizarro.

Vergeef het my flechts dat ik niet ernftig op myn volk kan verbolgen zyn, daar ik dit toeval het geluk te danken heb van u nog eenmaal te zien.

rolla,

Al vleijende woorden genoeg. Laat my gaan!

pizarro.

Doe naar uw welgevallen; doch vergun my de zoete hoop, dat dit toeval ons mogelyk nader by elkander zal brengen. Rolla en Pizarro zyn de mannen niet om eeuwig vyanden te blyven. r o l.l a.

Ik beloof u vriendfchap —■ zodra de zee ons van eikanderen fcheidt.

pizarro.

Maar als een gemeenfchaplyk doel ons eens verbond? Gy wierd voorheen gemelyk, toen ik van myn hoop op den troon van Quito fprak. Ik zie 'er van af. Onderwerp u aan den troon van Span.

ie»

Sluiten