Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

è

Het M e i s j s

Gluck.

En toch waren honderd tcgenfpoeden juist nog geen ongeval.

E d u a r d.

Dat is waar! — Maunelyk te Iyden heet ook zegepraalen, plag vader te zeggen.

Gluck.

Gelukkig voor u, myn zoon , als gy u reeds vroegtydig met deeze foort van zcgepraalen zoekt gemeenzaam te maaken!

Eduard.

Hoe dikwerf zegevierden wy over onmatige hitte en koude; over menigvuldige ellende ; en wat dikwils nog moeijelyker te beftryden is, dan

zelf de woede der ontroerde elementen dikwils

zelf* over booze ondeugende mentenen.

Gluck, Qiy ziek zeiven.')

Hoe verrukt my de edele hoogmoed zyner ziele '. Eduard.

O ! welk een leerryk fchool wierd my deeze reis aan uwe zyde , myn vader ! en wat kon ik met al van u leeren ! —— Man te zyn, geduldig zyn lot te draagen , zich onafhanglyk te maaken van mtmfcben en hartstochten, in zich zeiven de

bron van zyn geluk te vinden! Gaaft |y

my niet dagelyks voorbeelden van uwen moed

en wysheid ? Het lyden van een vader,

die zyn lieve fchuldelooze dochter in de handen van joomelooze rovers verloeren acht; dit oiiuitfpreek*

lyk