Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

tan marienbüro. li C ii a t I IJ k a.

Zouden wy dat mo,*e-n, zouden wy dat kunnen doen? (yrolyk en opgebeurd.') Nu, ja, dat zal ik doen!

N A t a l i a.

Nu is ons meisje weer op haar dreef.

Chatinka. En nu den gantfciien dag geen droeve luiöi meer!

N a t a l i a.

De Czaar en myn man zyn zeer in hun fchik met uwen vrolyken aart.

Chatinka, (verblyd.)

Zyn zy dat ? zyn zy dat waarlyk ? >• t>! Wat

zyn die Czaar en Veldmaarfchalk voor mannen! wie zóu om zulker mannen wille niet altyd gaernè in «0 goede luim willen zyn, fchoon deeze poo. ging ook al eens moeite mogt kosten? In Manenburg..

N a t a l i a.

.... kostte u dit wel nooit eenige moeite?

Chatinka.

ó Daar was ik mogelyk het vrolykfte fchepfel op Gods aarde ; daar zweefden de lachgende ftonden myns levens , als begochè.'ende droomen, voorby. Daar had gy my eens moeten zien , beste Vorstin, in den kring onzer kleine Familie;

dan