Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

1* Het Meisje

dan had gy my om deezer kleine goede Familie wille nog wel eens zo lief gehad.

N A t a l i a. Beminnelyk, goedhartig fchepfel!

Chatinka.. . Wy hadden weinig, doch daar dit weinig ons genoeg was , leefden wy daarby in vollen overvloed. Waar wy on> heen wendden, kwam men ons met achting, met genegenheid, met liefde te gemoet. De hemel en de natuur loonden onze huislyke zorgen met ryken voorfpoed, met volle zegen. In den tuin , in de fchuur, in de kelder, in de keuke» hadden wy altyd genoeg om onze goede buuren gedienftig en mededeelzaam te zyn; om den vreemdeling in ons huis op te neemen, den vermoeiden te verkwikken, om den behoeftigen met hulp en troost te gemoet te ylen. Ieder onzer dagen bragt zyn eigen vreugde mede.

N a t a l i a.

Voortreflyk hart, waarom ik ook de anderen wenschte te kennen.

DERDE TOONEEL.

De vooricen. Menzikof.

m e m z i k o f. Maakt u reisvaardig, myne lieve vriendinnea !

N-4-